ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
top of page

Welkom bij de algemene voorwaarden van Davero Maastricht.

 

Leuk dat je van plan bent om met ons te gaan samenwerken! Voordat we aan de slag gaan, willen wij je graag informeren over de algemene voorwaarden, die de basis vormen voor onze samenwerking. De algemene voorwaarden zijn ontworpen om duidelijkheid, bescherming en transparantie te bieden aan zowel jou als ons. Wij moedigen je aan om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen!

De volgende begrippen komen meermaals terug in deze algemene voorwaarden:
Algemene voorwaarden: het geheel van bepalingen als hieronder opgenomen.
Davero Maastricht: de vennootschap onder firma Davero Maastricht, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd aan de Molensingel 7 te Maastricht (6229 PB) en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62880675. Davero Maastricht wordt in deze algemene voorwaarden ook wel aangeduid als ‘wij’ of ‘ons’. 
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die een overeenkomst heeft gesloten met ons. Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden ook wel aangeduid als ‘jij’ of ‘jou(w)’. 
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf. 
Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt of is gekomen tussen jou en ons. 
Partijen: jij en ons samen. 
Schriftelijk: op papier of digitaal (bijvoorbeeld een e-mail).
UGC: User Generated Content. 
Website: de website van Davero Maastricht, www.daveromaastricht.nl. 

 


De algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, werkzaamheden en diensten die wij verstrekken, verlenen of uitvoeren. 


De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien wij derden inschakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. 
Wij zijn bevoegd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. Indien deze wijzigingen en/of aanvullingen invloed hebben op een lopende overeenkomst, zullen wij je hiervan op de hoogte stellen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is van toepassing. Indien je een Consument bent, en de algemene voorwaarden worden ingrijpend gewijzigd, heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. 


Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden tegenstrijdig is aan een bepaling uit een specifieke overeenkomst, heeft de bepaling uit de specifieke overeenkomst voorrang, tenzij wij uitdrukkelijk anders bepalen. 
Indien jij ook algemene voorwaarden hanteert, zijn deze uitdrukkelijk niet van toepassing.
Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden onduidelijk is, moet deze bepaling zoveel mogelijk in het licht van de andere algemene voorwaarden worden uitgelegd. 


Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden in rechte onverbindend wordt verklaard, bijvoorbeeld omdat deze bepaling wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, laat dit de geldigheid van de overige algemene voorwaarden onverlet.

Het aanbod van Davero Maastricht
Ons aanbod is vrijblijvend. Jij ontvangt van ons een op maat gemaakt aanbod middels een e-mail of een offerte. Het aanbod bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden diensten. 
Het aanbod is in beginsel veertien (14) dagen geldig. Dat betekent dat jij binnen deze termijn het aanbod dient te aanvaarden, anders vervalt het aanbod van rechtswege. 
Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten, tenzij wij dit uitdrukkelijk aangeven. 
Wij zijn niet gebonden aan een aanbod indien jij in alle redelijkheid kan begrijpen dat het aanbod berust op een kennelijke misslag, bijvoorbeeld een typefout, rekenfout, vergissing en/of verschrijving. 

Totstandkoming van de overeenkomst 
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
jij ons aanbod aanvaardt en wij dit per e-mail aan jou bevestigen; of
wij met jouw (stilzwijgende) instemming met onze werkzaamheden starten. 
Met het accepteren van het aanbod ontstaat een betalingsverplichting voor jou. 
De overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek. 

De uitvoering van de overeenkomst


Algemeen
Wij voeren de overeenkomst altijd uit naar ons beste inzicht en vermogen. Wij geven echter nooit garanties voor het bereiken van beoogde resultaten en/of doelstellingen. Op ons rust namelijk geen resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting. 
Onze tips en cursussen bieden geen garantie op succes. Het succes is volledig afhankelijk van de wijze waarop de tips en informatie door jou worden  toegepast en uitgevoerd. 
Onze diensten zijn een kwestie van creativiteit en stijl, jij gaat met het aangaan van de overeenkomst akkoord met onze stijl. Jij kan ons niet aansprakelijk stellen op grond van wanprestatie omdat wij onze eigen stijl en creativiteit toepassen. 
Wij zijn gerechtigd om (een gedeelte) van onze werkzaamheden door derden te laten verrichten. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek is daarom uitgesloten. 

De termijnen en deadlines die wij met jou communiceren zijn geen fatale termijnen, maar zijn indicatief van aard. Wij kunnen dus nooit aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding. 
De termijnen voor de uitvoering van de overeenkomst starten pas met lopen op het moment dat jij alle benodigde (inlog)gegevens, documenten en andere informatie aan ons verstrekt. 
De werking van artikelen 7:407 en 7:409 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 
Partijen erkennen dat communicatie via elektronische middelen, zoals e-mails, verbonden is aan bepaalde risico's, zoals virussen, onbevoegde toegang of beschadiging van berichten. Partijen spannen zich in om redelijke maatregelen te nemen om de veiligheid van elektronische communicatie te waarborgen. 

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het nodig is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen, treden Partijen hierover in overleg en passen wij de overeenkomst dientengevolge aan. Indien de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst financiële gevolgen heeft voor de overeenkomst, zullen wij je hier spoedig van op de hoogte stellen en zijn wij gerechtigd de meerkosten in rekening te brengen. Wij zijn gerechtigd een wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst te weigeren en wij zijn gerechtigd de overeengekomen termijnen en deadlines te verlengen. 


Wij hebben geen bewaarplicht ten aanzien van content, informatie, documenten of (inlog)gegevens. Jij dient zelf zorg te dragen voor de opslag en het maken van reservekopieën. 

Jouw verplichtingen
Jij bent verplicht om ons zo spoedig mogelijk, uiterlijk tien (10) werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst, te voorzien van alle relevante documenten, vragenlijsten, (inlog)gegevens en andere relevante informatie. Indien je dat niet tijdig doet, zijn wij gerechtigd om onze werkzaamheden op te schorten. Indien het langer duurt dan vijftien (15) werkdagen, zijn wij gerechtigd om de overeenkomst per direct te beëindigen. Jij handelt bij het verstrekken van informatie en documenten nooit in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden. 

UGC 
Indien de overeenkomst betrekking heeft op UGC, heb jij recht op drie (3) kosteloze revisierondes.
Jij bent verplicht om binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van het concept feedback te geven. 
Indien jij je niet houdt aan de bovengenoemde termijn, zijn wij gerechtigd om de overeenkomst af te ronden. Wij hebben recht op betaling van de volledige prijs en alle vorderingen zijn direct opeisbaar. 

Abonnement 
Het Abonnement is gebonden aan jouw onderneming en niet overdraagbaar. 
Het Abonnement kan worden afgesloten op maandelijkse, kwartaal- of jaarlijkse basis. 
Het Abonnement kan worden opgezegd tegen het einde van elke abonnementsperiode, zijnde maandelijks, per kwartaal of jaarlijks, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden door een e-mail te sturen naar info@daveromaastricht.nl. 
Er worden geen abonnementperiodes geheel of gedeeltelijk gerestitueerd na aanvang van de betreffende periode. 
Indien het Abonnement niet (tijdig) wordt opgezegd, wordt het automatisch verlengd voor de termijn waarvoor het Abonnement is aangegaan. 
 

Tarieven
De tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW en eventuele overige bijkomende kosten. Voor Consumenten worden de prijzen inclusief BTW weergegeven. 

Indien wij in alle redelijkheid meer werk hebben moeten verrichten dan oorspronkelijk is overeengekomen, zijn wij gerechtigd deze meerkosten in rekening te brengen tegen ons laatst geldende uurtarief. 


Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de tarieven aan te passen. Indien een tariefwijziging invloed heeft op onze overeenkomst, laten wij je dit zo spoedig mogelijk weten.  De Consument is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien hij de tariefwijziging onredelijk acht en de tariefwijziging binnen drie (3) maanden na het aangaan van de overeenkomst is doorgevoerd. 
Jij kan geen rechten ontlenen aan tarieven en prijzen uit het verleden. 
 

De betaling
Wij zijn gerechtigd een aanbetaling te verlangen en tussentijds te factureren. 
De betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders is aangegeven op de factuur.  


De online producten die je op de website vindt kun je direct met iDeal betalen. 


Indien je de factuur niet tijdig betaalt, ben je van rechtswege (direct) in verzuim en ben je een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente (als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek in verbinding met artikel 6:120 lid 1 Burgerlijk Wetboek). Bij niet tijdige betaling komen bovendien zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten geheel voor jouw rekening. Indien je een Consument bent, heb je recht op een kosteloze betalingsherinnering met een redelijke termijn van veertien (14) dagen om alsnog te betalen. 
Jij bent niet bevoegd om jouw betaling te verrekenen of op te schorten zonder onze uitdrukkelijke toestemming. 
Indien je bezwaar hebt tegen een factuur, schort dit jouw betalingsverplichting niet op. 
 

Beëindigen van de overeenkomst
Opzegging - Onze overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij Partijen anders bepalen. 
Wij zijn gerechtigd een overeenkomst op te zeggen, zonder dat wij hierbij schadeplichtig worden jegens jou en zonder dat wij hiervoor een reden voor hoeven te geven. 
Indien jij de overeenkomst met betrekking tot UGC, content creatie en/of social media beheer tussentijds opzegt, dien jij één (1) maand opzegtermijn in acht te nemen. 
Indien jij de overeenkomst met betrekking tot een sprekersklus en/of workshop opzegt, heb jij geen recht op restitutie en ben je het volledige bedrag inclusief eventuele bijkomende kosten verschuldigd aan mij. 
Opzegging dient schriftelijk (per e-mail) te geschieden. 
Indien de overeenkomst wordt beëindigd, ongeacht om wat voor reden of op wiens initiatief, dien jij onze gemaakte kosten, gedane investeringen en gewerkte uren onverwijld te betalen. 

Herroeping
De Consument heeft geen herroepingsrecht op de online cursussen en Masterclasses, omdat:
de Consument vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd met de aanvang van de dienst tijdens de bedenktijd, en;
de Consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding, en;
Wij hiervan een schriftelijke bevestiging aan de Consument hebben verstrekt. 
Indien jij geen Consument bent heb je nimmer een herroepingsrecht. 

Ontbinding
Wij zijn ben gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, indien jij in staat van faillissement wordt verklaard, faillissement aanvraagt, een afkoelingsperiode op grond van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) verzoekt, onder curatele of bewind wordt gesteld, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, jouw bedrijfsactiviteiten staakt, executoriaal beslag op het vermogen van jouw onderneming wordt gelegd of op een andere manier blijkt dat jij niet aan jouw betalingsverplichting voldoet of wanneer wij redelijkerwijs kunnen verwachten dat jij niet aan jouw betalingsverplichting gaat voldoen. 
Indien de overeenkomst wordt beëindigd, zijn al onze vorderingen op jou direct opeisbaar en komt de licentie als genoemd in artikel 8.2 te vervallen. 
 

Intellectueel eigendomsrecht 
Wij blijven te allen tijde rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten van alle designs, banners, codes, teksten, e-books, digitale inhoud, video’s, websites, content, logo’s, huisstijlen en andere documenten, diensten en/of werken die wij vervaardigen. Jij bent niet gerechtigd om deze documenten, diensten en/of werken (hierna te noemen: ‘ontwerpen’) te verveelvoudigen, bewerken, publiceren, openbaren, verkopen, verstrekken en/of overdragen aan derden zonder onze schriftelijke toestemming. 
Wij verlenen aan jou een niet-overdraagbare licentie voor onbepaalde tijd om de door ons gemaakte content openbaar te maken op jouw social media wanneer jij aan al jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan en de ontwerpen als definitief zijn opgeleverd door ons. Het auteursrecht wordt uitdrukkelijk niet overgedragen en blijft te allen tijde bij ons. 
De ontwerpen mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf tussen ons overeengekomen. 
Niet-gebruikte ontwerpen mag jij niet gebruiken of delen, en blijven ons eigendom.  
Indien jij inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, maken wij aanspraak op een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 2.000,-. 
Indien wij meer schade lijden door de inbreuk, hebben wij ook recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
De betaling van een boete en/of schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van de ontwerpen.
Wij hebben, met inachtneming van jouw belangen, het recht om de ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie- en publiciteitsdoeleinden, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, publicatie op de website, publicatie in mijn portfolio, sociale media en/of te gebruiken voor drukwerk. Indien jij hiertegen bezwaar hebt, dien je dit voor het sluiten van de overeenkomst aan ons kenbaar te maken. 
 

Aansprakelijkheid en vrijwaring 
Wij zijn alleen aansprakelijk voor de schade die is ontstaan doordat wij opzettelijk of bewust roekeloos hebben gehandeld. 
Wij zijn bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, niet aansprakelijk voor:
Indirecte schade, bijvoorbeeld schade aan derden, geleden verlies, gemiste besparingen, gederfde winst; 

Tegenvallende resultaten; 
Prestaties van het social media account; 
Imagoschade ontstaan doordat wij content hebben geplaatst die niet positief wordt ontvangen; 
Schade voortvloeiende uit negatieve reacties; 
Wijzigingen die jij zelf hebt toegepast aan de content; 
Het verwijderen van social media accounts door het social media platform; 
Technische problemen; 
Verloren gaan van content; 
Schade veroorzaakt door diensten of software van derden; 
Schade veroorzaakt door situaties die buiten ons bereik liggen, zoals hacks en/of netwerkstoringen; 
Het verloren gaan van inloggevens; 
Schade voortvloeiende uit werkzaamheden van de door ons ingeschakelde derden (hiermee sluiten wij het bepaalde in artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek uit); 
Schending van intellectuele eigendomsrechten doordat jij of een door jou ingeschakelde derde inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van anderen; 
Schade die is ontstaan doordat jij onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie aan ons hebt verstrekt.
Indien wij toch aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade, zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade die direct verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst. 
Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het eigen risico. Indien, om wat voor reden dan ook, onze aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee (2) keer het factuurbedrag (excl. BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 1.000 (zegge: duizend euro) per aanspraak. 
Jij vrijwaart ons ter zake van alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 
Een aanspraak van jou jegens ons vervalt door verloop van twaalf (12) maanden nadat de overeenkomst is geëindigd. Hiermee wordt het bepaalde van artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek niet uitgesloten. 
 

Overmacht 
Wij zijn niet gehouden aan het nakomen van onze verplichtingen indien wij worden verhinderd door een overmachtsituatie. Een overmachtsituatie is een situatie waarin het voor ons onmogelijk is om de overeenkomst uit te voeren, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: ziekte, uitval van elektriciteit, overlijden van naasten, stakingen, (netwerk)storingen, epidemieën, pandemieën, brand en overheidsbesluiten. 
Indien sprake is van een overmachtsituatie, zijn wij gerechtigd de overeenkomst tijdelijk te onderbreken en onze werkzaamheden op te schorten. Indien de overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen blijft voortbestaan, zijn wij gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. 
Indien wij overgaan tot het ontbinden van de overeenkomst, zijn wij niet verplicht schadevergoeding aan jou te betalen. 
Indien de overeenkomst eindigt omdat sprake is van een overmachtsituatie, hebben wij recht op betaling van de reeds gewerkte uren, gedane investeringen en gemaakte kosten. 
 

Klachten
Indien jij een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, moet de klacht binnen veertien (14) dagen na het voorval waar de klacht betrekking heeft, worden gemeld bij ons door een e-mail te sturen naar info@daveromaastricht.nl. 
Deze klacht moet voldoende zijn gemotiveerd, zodat wij begrijpen waar de klacht betrekking op heeft.
De ingediende klachten zullen wij binnen een termijn van twintig (20) werkdagen in behandeling nemen. Indien dat niet mogelijk is, zullen wij dit binnen de laatstgenoemde termijn aan je meedelen en zullen wij een nieuwe, redelijke termijn vaststellen. 
Het indienen van klachten ontheft jou niet van de verplichting de door ons ingediende facturen tijdig te voldoen. 
Wij wijzen de Consument bovendien op de portal voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie, waar de Consument zijn klacht in kan dienen: ec.europa.eu/consumers/odr. 

Geschillenregeling
Op iedere rechtsbetrekking tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Indien sprake is van een geschil, zullen Partijen zich eerst moeten inspannen om er in onderling overleg uit te komen. 
De rechtbank Limburg is bevoegd om van een geschil tussen Partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 9 april 2024. 
 

bottom of page