ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
top of page

GARANTIEVOORWAARDEN DAVERO

 

 1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor de periode vermeld op de factuur van de auto. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten. 

 2. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van aantoonbare gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper. De garantie betreft een reparatie garantie en is geen mobiliteitsgarantie. 

 3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie. Een gebrek dat van fabriekswege nog niet hersteld kan worden valt buiten de garantie van verkoper. 

 4. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik, of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven. Bij verkeerd gebruik vervalt ook de garantie op defecten die niet direct of indirect daaraan te wijten zijn. 

 5. Niet onder de garantie vallen defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen en brandstof etc.). 

 6. De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden. Koper dient zorg te dragen voor repatriëring van een defect voertuig naar verkoper. Is het onmogelijk het voertuig te repatriëren, naar het oordeel van verkoper, dan worden de kosten van elders uitgevoerde reparatie vergoed tegen het in het bedrijf van de verkoper geldende kosten prijspeil. Er wordt géén garantie verleend op de elders uitgevoerde reparaties. 

 7. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan. 

 8. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, velgen, radio en ruiten, alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten. Voor zogenaamde aftermarketproducten is de garantie gelijk aan de garantie van de leverancier. 

 9. Indien een geschil optreedt wordt een deskundig expertisebureau ingeschakeld. Het uitgebrachte advies is bindend. De kosten voor het advies daarvoor komen voor 50% voor rekening van de koper en worden voldaan alvorens de opdracht aan expertisebureau te geven. Eventuele rechtsgeschillen worden de kosten volledig betaald door eiser. 

 10. Garantie op de hybride en elektrische voertuigen is, ook bij de levenslange garantie, maximaal tot 100.000 km op de hoogvoltaccu of 2 jaar vanaf de factuurdatum.

 11. Garantie is uitsluitend van toepassing indien het onderhoud strikt en volledig bij verkoper of BMW/MINI dealer is uitgevoerd en facturen altijd tijdig zijn voldaan. De garantie geldt voor de afgesproken termijn óf het maximaal aantal kilometers. De garantie eindigt indien één van beiden overschreden is, ten tijde van het fysiek aanbieden van de auto aan verkoper. De garantie start op start op de factuurdatum. 

 12. Het garantiebewijs mag niet worden aangevuld of gewijzigd. 

 13. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Limburg sector kanton of civiel te Maastricht is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de onderhavige overeenkomst.

LEVENSLANGE GARANTIE - VOORWAARDEN VAN DAVERO:
 

1. De garantie geldt voor de koper en niet voor de opvolgende rechtverkrijgenden. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van aantoonbare gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper. De garantie betreft een reparatiegarantie en is geen mobiliteitsgarantie. Tegen vergoeding kan een leenauto, niet noodzakelijk vergelijkbaar, geregeld worden, mits dit gepland kan worden. 

Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper verrichtte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie. Een gebrek dat van fabriekswege nog niet hersteld kan worden valt buiten de garantie van verkoper. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik, of reparaties die niet in verkopers bedrijf of indien opdracht zijn verricht. Evenmin

bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven. 

2. Niet onder de garantie vallen defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen en brandstof etc.). 

De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden. Koper dient zorgt te dragen voor repatriëring van een defect voertuig naar de verkoper. Is het onmogelijk het voertuig te repatriëren, naar het oordeel van de verkoper, dan worden de kosten van elders uitgevoerde reparatie vergoed tegen het in het bedrijf van de verkoper geldende kostenprijspeil. Er wordt géén garantie verleend op de elders uitgevoerde reparaties. 

3. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit  ook voor de koper mocht ontstaan. 

 

4.De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, velgen, radio en ruiten, alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten, voor zogenaamde aftermarket producten is de garantie gelijk aan de garantie van de leverancier. 

5. Indien een geschil optreedt wordt een deskundig expertisebureau ingeschakeld. Het uitgebrachte advies is bindend. De kosten voor het advies daarvoor komen voor 50% voor rekening van de koper en worden voldaan alvorens de opdracht aan expertisebureau 

geven.

 

6. Garantie is uitsluitend van toepassing indien het onderhoud strikt en volledig bij verkoper is uitgevoerd en onderhoudsfacturen altijd tijdig, dus per pinautomaat of contant zijn voldaan. De garantie geldt tot een maximum van 160.000 km. De garantie start op de factuurdatum. 


7.De levenslange garantie geldt voor de aandrijflijn, de besturing en het remsysteem. De garantie geldt niet op slijtage onderdelen. 

bottom of page